Auto Click 2.2.mp4Hướng dẫn sơ bộ dùng auto Click 2.2. Dùng F4 để định nghĩa các vị trí cần Click chuột.
Kéo và rê chuệt từ record xuống các vị trí cần Click, rồi thả tay. Ghi lại xong tắt đi bằng F4. Bấm F3 cho nó Click chuột tự động.

Có thể dùng làm nhiều viếc khác nhau, với clear, rồi định nghĩa mới, tùy công việc của mình.

Nguồn:https://benbachdang.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *